Live Streaming Dr. Zakir Naik di UMY Yogyakarta, Senin 3 April 2017

Live Streaming

"Safari Dakwah Dr. Zakir Naik di Yogyakarta"

"Religion as an Agent of Mercy & Peace"

Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 03 April 2017, Jam 08.00 - 12.00